_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> סוגיות משפטיות >> תביעה נגד נושא משרה בחברה

 

תביעה נגד נושא משרה בחברה

מתי תוגש תביעה אישית מתי תביעה נגזרת ומתי תביעה ייצוגית

 

מבוא

נושא משרה (עובד) בחברה שהתרשל בעבודתו כלפי החברה וכתוצאה מכך נגרם נזק לחברה ניתן לתבוע אותו. לדוגמא, דירקטור בחברה שהתרשל בתפקידו ולא פיקח מספיק על עבודת המנכל"ים בחברה וכתוצאה מכך נעשו טעויות אשר גרמו נזק לחברה ניתן לתבוע את הדירקטור באופן אישי, כפי שהשופט ברק פסק בפס"ד בוכבינדר[1].

יחד עם זאת, לא כל תביעה תוגש כ"תביעה אישית", לעיתים התביעה תוגש כ"כתביעה נגזרת" ולעיתים התביעה תוגש כ"תביעה ייצוגית". במאמר זה נעסוק בשאלה מתי תוגש התביעה כתביעה אישית, מתי תוגש כתביעה נגזרת ומתי תוגש כתביעה ייצוגית. כמו"כ נעסוק בהבדלים בין סוגי התביעות.
 

המסגרת הנורמטיבית

המחוקק קבע בחוק החברות כי על נושא משרה בחברה לנהוג בחובת זהירות כלפי החברה. לכן, נושא משרה שלא נהג בחובת זהירות כפי המתבקש מסעי' 252-253 לחוק החברות התשנ"ט 1999 – "נושא משרה.. ינקוט אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העיסקית.. של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות..", ניתן לתבוע אותו באופן אישי.

כפי שהשופט ברק פסק בפס"ד בוכבינדר[2], עובד בחברה שהתרשל בעבודתו כלפי החברה וכתוצאה מכך נגרם נזק לחברה ניתן לתבוע אותו. לדוגמא, דירקטור בחברה שהתרשל בתפקידו ולא פיקח מספיק על עבודת המנכל"ים בחברה וכתוצאה מכך נעשו טעויות אשר גרמו נזק לחברה ניתן לתבוע את הדירקטור באופן אישי.

יחד עם זאת, לא כל תביעה תוגש כ"תביעה אישית", לעיתים התביעה תוגש כ"כתביעה נגזרת" ולעיתים התביעה תוגש כ"תביעה ייצוגית". המחוקק והפסיקה קבעה מערכת כללים מתי תוגש התביעה כתביעה אישית, ומתי כתביעה נגזרת ומתי כתביעה ייצוגית, להלן ההבדלים בין תביעה נגזרת לתביעה ייצוגית לתביעה אישית לפי הפסיקה[3]:

תביעה אישית: כאשר בעל מניות הוא הנפגע היחיד מפעולה של אורגן בחברה, תביעה האישית – ע"י בעל המניות בעצמו בגין פגיעה אישית בו.

תביעה נגזרת: הוא כאשר נגרם לבעל המניות "נזק משני" – כלומר נזק שנגרם לבעל המניות בעקיפין כתוצאה מהנזק שנגרם לחברה, בתביעה נגזרת – החברה היא הנפגעת[4] ולה זכות התביעה. ע"י מנגנון התביעה הנגזרת בעל המניות (אם הוא התובע) מפעיל את זכות התביעה של החברה. בדר"כ העילות הם הפרת חובת אמונים או הפרת חובת זהירות כלפי החברה.

תביעה ייצוגית: הוא כאשר נגרם לבעל המניות נזק ראשי דהיינו כאשר בעל מניות נפגע מפעולות החברה או העובדים שלה אך יש עימו מספר רב של נפגעים, בתביעה ייצוגית – בעל המניות עצמו (אם הוא התובע) הוא הנפגע ולו זכות תביעה. ע"י מנגנון התביעה הייצוגית בעל המניות מצרף אליו אוסף של תביעות מקבילות לשלו. בדר"כ העילות הם קיפוח המיעוט או הפרת חובת תום הלב כלפיו.

דוגמאות מהפסיקה על ההבדלים:
בפס"ד מגן וקשת נ' טמפו תעשיות[5], בעלי מניות המיעוט טענו כי שולם סכום גבוה מדי תמורת הרכישה, וכי הם נפגעו. בית המשפט קבע כי מאחר והחברה כולה ניזוקה, יש להגיש תביעה נגזרת (בשם החברה) ולא ייצוגית.

בנוסף, בפס"ד דרין נ' חברת  השקעות  דיסקונט בע"מ[6], בעל מניות המיעוט בדסק"ש טען בתביעה ייצוגית כי מניות ישקר הועברו לוורטהיימר במחיר נמוך מדי ועקב העניין האישי של בעל השליטה. בית המשפט קבע כי כל בעלי המניות נפגעו בצורה שווה ולכן יש להגיש תביעה נגזרת. כלומר יש להבדיל בין נזק ראשי לנזק משני, ב"נזק משני" – הוא נזק שנגרם לבעל מניה בעקיפין כתוצאה מהנזק שנגרם לחברה שהוא הנזק הראשי ובנזק משני לא ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית אלא בתביעה נגזרת, הטעמים להפרדה בין נזק משני לנזק ראשי נובעים מעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, מחשש של העדפת בעל מניות על פני החברה ונושיה ומחשש מריבוי בלתי סביר של תביעות.

פס"ד ת"א 1267/03 להבה חתמים נ' בורכוב [7], בעל מניות נפגע כלכלית מירידת ערך המניה. הדירקטורים התרשלו באישור הלוואות וחרגו מהוראות בנק ישראל. הדירקטורים המשיכו לכהן, ולכן הוגשה תביעה נגזרת.

פס"ד  שטרית נ' אריסון השקעות בע"מ[8],  נדונה בקשה להגשת תביעה נגזרת כנגד הנהלת ההסתדרות ע"י חברי ההסתדרות בשל מכירת חברת "שיכון ובינוי" במחיר נמוך מדי. לכן במקרה דידן מאחר ומדובר בנזק משני ובנוסף מדובר בהפרת חובת אמונים/זהירות כלפי החברה ולא כלפי בעלי המניות לכן יש לפעול ב"תביעה נגזרת" שהיא מתאימה לנזק משני כאשר כאן החברה תובעת את בעלי התפקידים שהתרשלו בעבודתם.

תנאים להגשת תביעה ייצוגית:
תביעה יצוגית (חוק תובענות ייצוגיות 2006) [9] – ס' 2 הגדרות נקבע: "תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע לכך, ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה". מטרתה לתמרץ תובע שהיקף שייכותו לנושא התביעה קטן (כגון: בעל מניות בהיקף מזערי).
  1. עילות[10] ס' 3(א): כמפורט בתוספת השניה, או לפי הוראת חוק מפורשת.
  2. מי רשאי לתבוע [11] - ס 4. ס' 5 לתוספת השניה: "תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך". הגדרת "זיקה": "בעלות, החזקה, רכישה או מכירה". המשמעות – ניתן לתבוע ייצוגית בשל רכישת מניות או מכירתם מכוח מצג בעייתי. כפי שהורחב בפס"ד דרין ובפס"ד מגן וקשת שבו פורטו התנאים בהם התובע בתביעה ייצוגית צריך לעמוד: הראשון, היות התובע "מחזיק בנייר ערך". השני הנו קיומה בדין של עילת תביעה אישית לתובע ("כל עילה אשר בשלה יכול על פי דין התובע לתבוע בשמו"). לא תיתכן תביעה ייצוגית, כאשר ליוזם התביעה עצמו אין תביעה אישית. הרכיב השלישי בהגדרת סעיף 54א(א) הנו קיומה של אותה עילת תביעה אצל קבוצה של מחזיקים בניירות ערך, ולא רק אצל התובע הבודד. רכיב זה הוא שהופך את התובענה לייצוגית.  
  3. הפרוצדורה: א. ס' 5 [12] – בדיקה מקדמית בפנקס. ב. ס' 8 [13] – תנאי אישור ע"י ביה"מ- 1. שאלה מהותית של עובדה או משפט המשותפת לקבוצה ויש אפשרות סבירה להכרעה לטובתה. 2. זו הדרך היעילה וההוגנת להכרעה. 3. קיים יסוד סביר שעניינם של כל הקבוצה ינוהל בדרך הולמת (- הנתבע אינו רשאי לערער על החלטה בענין זה). 4. קיים יסוד סביר שעניינם של כל הקבוצה ינוהל בתום לב. ג. ס' 10 [14]– ביהמ"ש מגדיר את הקבוצה הרלוונטית לתביעה. ד. ס' 11 [15]– אפשרות לפרוש מהקבוצה. ה. ניהול התביעה.

בנוסף נפסק[16] כי ישנם מספר שלבים שהתובע צריך לעבור: הראשון, היות התובע "מחזיק בנייר ערך". השני הנו קיומה בדין של עילת תביעה אישית לתובע ("כל עילה אשר בשלה יכול על פי דין התובע לתבוע בשמו"). לא תיתכן תביעה ייצוגית, כאשר ליוזם התביעה עצמו אין תביעה אישית. הרכיב השלישי בהגדרת סעיף 54א(א) הנו קיומה של אותה עילת תביעה אצל קבוצה של מחזיקים בניירות ערך, ולא רק אצל התובע הבודד. רכיב זה הוא שהופך את התובענה לייצוגית.
 
תנאים להגשת תביעה נגזרת[17] :
  1. כל בעל מניה / דירקטור רשאי להגיש תביעה נגזרת. (ס' 194) [18]
  2. יש לפנות ראשית לחברה (וליו"ר הדירקטוריון) על מנת שתמצה את זכויותיה בעצמה.
  3. במידה ודחתה החברה את הבקשה, רשאי בית המשפט לאשר הגשת תביעה נגזרת
  4. בית המשפט בודק (ס' 198)[19]:
  • האם התביעה לטובת החברה.
  • האם התובע תם לב.
  1. תנאי פסיקתי – ביהמ"ש יאשר רק הגשת תביעה שיש בה ראיה לכאורה, כלומר, שיש לה סיכוי להתקבל (להבה חתמים).


סיכום

לסיכום, נושא משרה (עובד) בחברה שהתרשל בעבודתו כלפי החברה וכתוצאה מכך נגרם נזק לחברה ניתן לתבוע אותו. לעיתים בתביעה אישית, לעיתים בתביעה נגזרת ולעיתים בתביעה ייצוגית. בהתאם לכל מקרה ומקרה יש להתאים את סוג התביעה, כך שלעיתים ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית, לעיתים בתביעה נגזרת ולעיתים בתביעה אישית. כל מקרה לגופו.

יחד עם זאת ראוי לציין, כי כדי לקבל הערכה לכל מקרה ומקרה באופן קונקרטי, ראוי  להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום, ובעל ידע נרחב בתביעות מסוג זה.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי


[1] ע"א 1989/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה,  פ"ד נז (4) 289
[2] ע"א 1989/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה,  פ"ד נז (4) 289
[3] בפס"ד ע"א 3051/98 דרין נ' חברת  השקעות  דיסקונט בע"מ, פ"ד נט (1), 673.
[4] ע"א 2967/95 מגן וקשת נ' טמפו תעשיות, פ"ד נא(2) 318
[5] ע"א 2967/95 מגן וקשת נ' טמפו תעשיות, פ"ד נא(2) 318
[6] בפס"ד ע"א 3051/98 דרין נ' חברת  השקעות  דיסקונט בע"מ, פ"ד נט (1), 673.
[7] פס"ד ת"א 1267/03 להבה חתמים נ' בורכוב
[8] ת"א (ת"א) 1931/00 בש"א 11745/00 שטרית נ' אריסון השקעות בע"מ, תק-מח 2004(3), 3989.
[9] חוק תובענות ייצוגיות 2006 – ס' 2
[10] ס' 3(א) לחוק הנ"ל
[11] ס 4. ס' 5 לתוספת השניה
[12] ס' 5
[13] ס' 8
[14] ס' 10
[15] ס' 11
[16] ע"א 3051/98 דרין נ' חברת  השקעות  דיסקונט בע"מ, פ"ד נט (1), 673.  ע"א 2967/95 מגן וקשת נ' טמפו תעשיות, פ"ד נא(2) 318
[17] חוק החברות ס' 194-197
[18] חוק החברות, שם
[19] חוק החברות, שם


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים