_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> אזרחות ואשרות בישראל >> אזרחות ותושבות קבע >> שלילת אזרחות

שלילת אזרחות

מבוא

קיימת קשת רחבה של אפשרויות לרכישת אזרחות בישראל. החל מקבלת אזרחות באמצעות נישואין לאזרח ישראל וכלה בעלייה לישראל מתוקף חוק השבות הקובע כי כל יהודי זכאי לעלות ארצה. יחד עם זאת, בסמכות שר הפנים לשלול אזרחות במקרים מסוימים.

לאחרונה רבו המקרים בהם משרד הפנים החליט לשלול "אזרחות" מאדם שלעיתים אף נולד בישראל, כך לדוגמא, למשרדנו הגיע מקרה בו משרד הפנים החליט לשלול אזרחות מנערה שנולדה בישראל, בשל העובדה שהוריה עלו לישראל לפני כעשרים שנה באמצעות מסמכים המעידים על יהדות שלטענת משרד הפנים התגלו מאוחר יותר כמזויפים.

יש להבחין בין תושבות קבע לבין אזרחות, כאשר את תושבות הקבע מוסמך משרד הפנים לבטל במקרים מסוימים ואילו את האזרחות מוסמך משרד הפנים לבטל במקרים אחרים, לשם בחינת המקרים בהם מוסמך משרד הפנים לבטל את תושבות הקבע, ראו מאמרנו: "שלילת תושבות קבע", ולשם הבחנה בין תושבות קבע לבין אזרחות ראו מאמרנו: "ההבדל בין תושבות קבע לאזרחות".

כאמור, במקרים מסוימים רשאי משרד הפנים לשלול אזרחות ישראלית מידי האדם המחזיק בה, כך לדוגמא כאשר התברר כי האזרחות נתקבלה על סמך מידע כוזב, על כך ועוד נרחיב במאמר זה.

 

המסגרת הנורמטיבית - ביטול ושלילת אזרחות, מתי?

המחוקק קבע קריטריונים בהם מוסמך משרד הפנים לבטל אזרחות ישראלית, ופירט אותם בסעיף 11 לחוק האזרחות, כדלהלן:
11.   (א)  שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם הוכח להנחת דעתו שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים, וטרם חלפו שלוש שנים מיום שנרכשה האזרחות כאמור.
           (ב)  בית המשפט לעניינים מינהליים (בסעיף זה – בית המשפט), רשאי, לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם התקיים אחד מאלה:
(1)   האזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים וחלפו לפחות שלוש שנים מיום שנרכשה כאמור;
(2)   אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין פסקה זו, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות; בפסקה זו, "הפרת אמונים למדינת ישראל", כל אחד מאלה:
(א)   מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, סיוע או שידול למעשה כאמור, או נטילת חלק פעיל בארגון טרור כהגדרתו בחוק האמור;
(ב)   מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק האמור;
(ג)    רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת.
           (ג)   לא תוגש בקשה לפי סעיף קטן (ב)(2) אלא בהסכמתו בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.
           (ד)  בהליכים לפי סעיף זה יתקיים הדיון בפני האזרח שעניינו נדון, אלא אם כן הוזמן כדין ולא התייצב במועד שנקבע ואם סבר בית המשפט שלא יהיה בקיום הדיון שלא בפניו משום עיוות דין.
           (ה)  בהליכים לפי סעיף זה רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, לסטות מדיני הראיות, ולקבל ראיות שלא בנוכחות האזרח שעניינו נדון או בא כוחו או בלי לגלותן להם, אם לאחר שעיין בראיה או שמע טענות שוכנע כי גילוי הראיה עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה וכי אי-גילויה עדיף על פני גילויה לשם עשיית צדק (בסעיף זה – ראיות חסויות); בית המשפט רשאי, בטרם יקבל החלטה לפי סעיף זה, לעיין בראיה או לשמוע הסברים שלא בנוכחות האזרח ובא כוחו; החליט בית המשפט לקבל ראיות חסויות, יורה על העברת תמצית של הראיות החסויות, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה, לאזרח או לבא כוחו; דיון לפי סעיף קטן זה יתקיים בדלתיים סגורות, אלא אם כן קבע בית המשפט הוראה אחרת לעניין זה.
           (ו)   החליט בית המשפט לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם, תבוטל האזרחות מהיום שלא ניתן עוד לערער על פסק הדין או ממועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט.
           (ז)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לעניין הליכים לפי סעיף זה.
           (ח)  שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות והגשת בקשות לפי סעיף זה.
           (ט)  השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.
סמכות בית משפט שהרשיע אדם לבטל אזרחות
11א.   (א)  הורשע אדם בעבירה וקבע בית המשפט כי העבירה היא מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, או הורשע בעבירה לפי סעיפים 97 עד 99, 101, 112 או 113(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, רשאי בית המשפט, לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית, נוסף על כל עונש אחר, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין סעיף זה, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות.
           (ב)  על בקשה לביטול אזרחות כאמור בסעיף זה ועל ביטולה יחולו הוראות סעיף 11(ג) ו-(ו), בשינויים המחויבים.
           (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות שר הפנים לפי סעיף 11(א).
(ההדגשות ע"י הח"מ).
עולה מן האמור כי, שלילת אזרחות מתבצעת באחד מהמקרים הבאים:

על ידי שר הפנים בתוך שלוש שנים מיום קבלת האזרחות:
·                     אם הוכח שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים.

על ידי בית משפט אף לאחר שלוש שנים מיום קבלת האזרחות באחד מהמקרים הבאים:
  1. אם הוכח שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים.
  2. אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, כדוגמת לקיחת חלק במעשה טרור, בגידה, או ריגול חמור.
  3. רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת (איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, תימן, שטח רצועת עזה).

אי לכך, בהתאם לאמור לעיל בחוק, במקרים הנ"ל קיימת סמכות לבימ"ש או למשרד הפנים, בהתאם למקרה, לשלול את האזרחות הישראלית.

סוף דבר
למרות שאזרחות ישראלית מוקנית למשך כל חייו של המחזיק בה, יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם תישלל האזרחות כגון במקרה בו הוכח כי האזרחות הוקנתה בעקבות מידע כוזב.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי בחלק לא מבוטל של המקרים מתעוררות בעיות סבוכות אשר ללא ליווי משפטי מתאים יכולות להוביל לתוצאות הרות אסון, לכן החכם עיניו בראשו יקדים תרופה למכה בהתייעצות עם עורך דין בעל ניסיון בתחום של אזרחות ואשרות בישראל.

 
נכתב ע"י מיכאל חוואי
 
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים