_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> אזרחי מסחרי >> פגישת מהו"ת

פגישת המהו"ת

מבוא

כחלק מהרפורמה שבוצעה בתקנות סדר הדין האזרחי, קבע המחוקק הלכה חדשה בתקנה 37 לתקנות סדר הדין האזרחי החדש[1], שיש לבצע פגישת מהו"ת בכל הליך משפטי למעט חריגים, ההוראות לפגישת מהו"ת דומות במהותן להוראות הקבועות בדיון המקדמי, פגישת המהו"ת (ראשי תיבות פגישת "מידע, היכרות ותיאום") כשמה כך היא מעידה על מטרותיה.

פגישת מהו"ת, מהווה למעשה כעין פגישת גישור שמטרתה לסייע לצדדים להגיע לפשרה, הפגישה מתנהלת באמצעות מינוי מגשר מהו"ת על ידי בימ"ש[2], ובית המשפט מודיע לצדדים על מינויו ויעביר אל המגשר את כתבי הטענות. על כך ועוד נעסוק במאמר זה. על דיון המקדמי, ראו מאמרנו: "
דיון המקדמי".

המסגרת הנורמטיבית

עריכת פגישת מהו"ת, מסייעת לצדדים להעריך מראש את הסיכון בהליך, ועל ידי כך להניע את הצדדים לקראת הגעה לפשרות וכפועל יוצא לחסוך לצדדים הוצאות משפט מיותרות.

כאמור, תקנה 37[3], שהוראותיה דומות במהותן להוראות הקבועות בתקנות הקודמות, עיגנה את תוכנית המהו"ת בכל הליך משפטי למעט חריגים. ההפניה לפגישות מהו"ת הורחבה והיא תחול בכל תובענה, בין אם בעל הדין באותה תובענה מיוצג בידי עורך דין ובין אם לאו (בניגוד לדיון מקדמי שמבוצע רק כאשר הצדדים מיוצגים), יחד עם זאת, במקרים הבאים, לא תבוצע פגישת מהו"ת:
  1. תביעה שסכומה או ששווי נושאה מתחת ל 40,000 ₪.
  2. בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף.
  3. תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 
לצורך קיום פגישת מהו"ת, הממונה[4] ימנה מגשר מהו"ת ובית המשפט יודיע לצדדים על מינויו ויעביר אל המגשר את כתבי הטענות, פגישת המהו"ת תחול גם על הליכים שהוגשה בהן בקשת רשות להתגונן[5]. פרטי המגשר שקיים את הפגישה יפורסמו באתר האינטרנט של בתי המשפט והפגישה תתקיים ללא עלות.  דינה של פגישת המהו"ת, לעניין אי התייצבות, יכולה להיות כדין דיון בבית המשפט.

תקנה 38[6] קובעת, סנקציות בגין אי מילוי הוראות הפרק. בקדם המשפט רשאי בית המשפט להורות לבעל דין (תובע או נתבע) שהפר הוראות תקנות 35 עד 37 למלאן, זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לחייב בעל דין לעשות כן. אם הפר התובע הוראות אלה, רשאי בית המשפט, מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו, להתלות את ההליך עד שהתובע ימלא אותן כנדרש ואף למחוק את התובענה מטעמים מיוחדים. אם בית המשפט סבר כי בעל דין לא מילא הוראות הפרק העוסק בדיון המקדמי והמהו"ת במלואן או בחלקן ושלא הייתה סיבה מוצדקת להתנהלות זו, יחייבו בהוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה, לא יאוחר מתום ישיבת קדם המשפט האחרונה, אף אם לאחר מכן מילא אחר ההוראות, זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

בנוסף לאמור לעיל, תקנה 39[7] קובעת כי ה
דיון המקדמי ופגישת המהו"ת לא יחולו במקרים הבאים:
  1. כאשר ההליך מוגש בהסכמת הצדדים, כגון בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור או הסכם בוררות.
  2. בתביעה לפינוי מושכר.
  3. בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לפי סעיף 77 לחוק בתי המשפט.
  4. בתביעה שנקבעו לגביה סדרי דין מיוחדים כגון בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, הליכי חדלות פירעון, ועוד.
  5. הליך שבו נשיא בית המשפט או שופט שמינה לכך. ולעניין השתתפות בפגישת מהו"ת אף ממונה שהוא שופט, התיר לבעל הדין, מטעמים מיוחדים, שלא לפעול לפי הוראות פרק זה.
  6. לבית המשפט נתון שיקול דעת להורות גם במקרים חריגים אלה לקיים את הוראות הפרק, לרבות הפניית בעלי הדין לקיים פגישת מהו"ת.
סיכום
עריכת פגישת מהו"ת, מסייעת לצדדים להעריך מראש את הסיכון בהליך, ועל ידי כך להניע את הצדדים לקראת הגעה לפשרות וכפועל יוצא לחסוך לצדדים הוצאות משפט מיותרות. ההפניה לפגישות מהו"ת הורחבה והיא תחול בכל תובענה, בין אם בעל הדין באותה תובענה מיוצג בידי עורך דין ובין אם לאו (למעט חריגים).
יחד עם זאת, לבחינת כל מקרה ומקרה לגופו לשם קבלת חוות דעת מקדימה, יש להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי


[1] תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018
[2] "ממונה" – עורך דין ביחידת הגישור, שופט או רשם, שנשיא בית המשפט הסמיך אותו לממונה מטעמו לנושא פגישת מהו"ת ומנגנון חלופי ליישוב סכסוך;
[3] תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018
[4] "ממונה" – עורך דין ביחידת הגישור, שופט או רשם, שנשיא בית המשפט הסמיך אותו לממונה מטעמו לנושא פגישת מהו"ת ומנגנון חלופי ליישוב סכסוך;
[5] תקנה 20 – הוצל"פ = דין בקשה כדין כתב הגנה
[6] תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018
[7] תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים