_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> מנהלי וחוקתי >> עתירות מנהליות >> עתירות מנהליות כנגד החלטות שלטוניות

עתירות מנהליות כנגד החלטות שלטוניות

מבוא

אזרח הרואה עצמו נפגע מהחלטה שניתנה על ידי אחת מרשויות המדינה, יכול לתקוף את ההחלטה באמצעות הגשת "עתירה מנהלית", המוגשת בדרך כלל לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים באזור בו יושבת הרשות שקיבלה את ההחלטה.

כללי סדר הדין האזרחי הקיימים אינם חלים על בתי המשפט המינהליים, בכך למעשה נבדל המשפט האזרחי מן המשפט המנהלי. בעוד שהמשפט האזרחי עוסק בתובענות ובחבויות שבין אזרח אחד למשנהו, המשפט המנהלי עוסק בתובענות שבין האזרח לרשויות השלטון.

הבדל נוסף, מוצא את ביטויו באופי התובענה ובשמה, בעוד שבמשפט האזרחי אופייה של התובענה הוא בדרך כלל חיוב כספי וכותרתה יהא "כתב תביעה", במשפט המנהלי אופייה של התובענה יהא בדרך כלל בקשה לביטול החלטה או לקיום החלטה שלטונית וכותרתה יהא "עתירה מנהלית".

 

המסגרת הנורמטיבית

בתי המשפט לעניינים מינהליים יונקים  את סמכויותיהם מחוק בתי המשפט לענינים מינהליים, התש״ס-2000 (להלן: החוק) ומתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א-2000 (להלן:  התקנות המינהליות).

סמכות מקומית
תקנה 2 לתקנות המינהליות קובעת כי עתירה מינהלית תוגש לבית המשפט (בית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף 3 לחוק) שבאזור שיפוטו ניתנה החלטתה של רשות (הגדרת ״רשות״ כלולה בחוק העיקרי), אשר העתירה מוגשת נגדה. אם מדובר בהחלטה בענייני מקרקעין — תוגש העתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין (דוגמת ההוראה בתקנות סדר הדין האזרחי).

לעניין זה די בכך שהעתירה כוללת לפחות החלטה אחת של הרשות, הנמצאת בסמכותו המקומית המלאה של בית המשפט לעניינים מינהליים, כדי להקנות לו סמכות מקומית.

 אין מקום לדרוש מהעותר לפצל את העתירות ולהגיש לגבי כל אחת מההחלטות עתירה בבית־משפט אחר, מה גם שקיימת סמכות לאחד עתירות מאותו סוג על־פי תקנה 2(ב) לתקנות המינהליות[1].

המועד להגשת עתירה
תקנה 3 לתקנות המינהליות קובעת כי יש להגיש עתירה מינהלית במועד שנקבע לכך בדין. כאשר לא נקבע מועד, תוגש העתירה בלא שיהוי לפי נסיבות המקרה, ולא יאוחר מ־45 ימים ממועד פרסום ההחלטה. תקנה 4 קובעת כי ניתן לדחות את העתירה אם היה שיהוי בהגשתה, אפילו בתחום 45 הימים.

לבית המשפט שיקול־דעת להאריך את המועד ״אם ראה הצדקה לכך״, ואין צורך בקיומו של טעם מיוחד. מדובר במבחן גמיש יותר מהמבחן הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי. השיקולים שאותם שוקל בית המשפט, בין היתר, הינם סיבת העיכוב בהגשת העתירה, התנהגות בעלי הדין, תוצאות ההחלטה לגבי כל אחד מבעלי הדין ומכלול הנסיבות[2].

סמכות עניינית
סעיף 5 לחוק קובע כי עתירה מנהלית נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות תוגש לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אולם כל שאר העתירות יוגשו לבית משפט העליון בשבתו כבג"ץ.

להלן הגופים וההחלטות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, בהם כאמור לעיל, תוגש העתירה לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים:
1.ארנונות -  עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד.
2.חופש המידע – החלטה של רשות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.
3.חינוך – החלטה של רשות בעניני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר, ולמעט:
א.   החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית הקובעת כללים או הנחיות בענינים האלה: תקצוב; תכניות לימודים; הכשרת עובדי הוראה;
ב.    החלטה בענין מתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
ג.     החלטה בעניני השכלה גבוהה.
4.מועצות דתיות -
א.   החלטה של מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט רב מקומי, ולמעט החלטה כאמור הטעונה אישור הממשלה או אישור שר; לענין זה, "אישור" - בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
ב.    עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א- 1971, לרבות כהונה בועדה ממונה לפי סעיף 10ב לחוק האמור.
5.מכרזים – עניני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ועניני מכרזים של רשות מקומית, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שענינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין.
6.עמותות וחברות לתועלת הציבור –
א.   החלטה של רשות לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, למעט לפי פרק ז' לחוק האמור;
ב.    החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי סעיף 345יט לחוק האמור.
 
7.רישוי עסקים - עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. הסדרת הפעלת עסק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה: חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012.
8.רשויות מקומיות -
א.        החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור שר הפנים; לענין זה, "אישור" - בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
ב.        עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין; לענין זה "מועצת רשות מקומית" - לרבות מועצה ממונה או ועדה ממונה.
9.תיירות – עניני שירותי תיירות לפי חוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976.
10.תכנון ובניה –
א.        עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין, והליכי תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.
ב.        החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה: סעיף 5 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד-1964;פרק ג' לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965; חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966;סעיף 21א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982; חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), תש"ן-1990; סימן ה' בפרק ז' לחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, תשנ"ד-1994; חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), תשנ"ד-1994; סעיף 23 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.
11.כלי היריה - החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, למעט החלטות של הממשלה או של שר.
12.מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים: חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952; סעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952; חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, למעט החלטות לפי סעיפים 3א1 ו-3ג; חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור; חוק הדרכונים, התשי"ב-1952; חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005; חוק השמות, התשט"ז-1956; חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.
13.דיור ציבורי - החלטה של רשות בענין דיור ציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998, למעט סעיף 12, ולפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח- 1998, וכן עניני דיור ציבורי לפי כל נוהל.
14.תעבורה –
א.        החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים, רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוניות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה;
ב.        החלטה של הממונה על הרישום לפי סעיף 5 בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005.
ג.          החלטה של המנהל לפי סעיפים 2 ו-6 עד 9 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005.
ד.        החלטה של רשות לפי חוק הטיס, התשע"א-2011.
ה.        החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית, לפי פרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.
15.שיפוץ בתים ואחזקתם - החלטה של רשות לפי חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם-1980.
16.מפלגות - שינוי שם של מפלגה לפי הוראות סעיף 8(ב) לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992.
17.שירות נתוני אשראי - החלטה של רשות לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.
18.רישום נותני שירותי מטבע - החלטה של הרשם לענין רישום נותני שירותי מטבע כאמור בסעיף 11י לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000.
19.בעלי חיים – החלטה של המנהל לפי סעיף 16 בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002.
20.משק הדלק – החלטה של המנהל בבקשה לפי סעיף 3(ג) לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005.
21.הסדרת עיסוק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה: החלטה של המועצה לפי סעיפים 7, 10, 11, 29(ב) או 37(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005; (2א)     החלטה של הממונה לפי סעיפים 5, 6, 9(א) ו-(ג), 10(א) ו-(ד), 31ב, 31ג, 31ד, 31ה, 31ו, 31יא ו-42א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005; פקודת המיילדות; חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955; חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958; חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, למעט סעיפים 25א עד 25ה, למעט החלטות שר המשפטים לפי החוק האמור; חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964; חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 – פרק ט'; החלטות ועדת האישורים ומינהל בתי המשפט לפי סעיפים 5א עד 5ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976; פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976; חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977; פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979; חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1979; פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, למעט החלטה לפי סעיפים 44, 47א עד 47ג ו-63 לפקודה; חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984; חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991; חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991; חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996; חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996; חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997; חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001; חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007; החלטת המנהל לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989; החלטה לפי סעיפים 7, 8 ו-16 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008; החלטה של המנהל לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008; החלטה של רשות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
22.שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –
א.   החלטה של מהנדס רשות מקומית ומתכנן מחוז לפי סעיף 19לט(ז) או (ח), החלטה של הנציב לפי סעיף 19יג, 19יג1, 19יד1, 19כט1, ו-19מג והחלטה של הרשם לפי סימן י"א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
ב.    החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005.
23.איכות הסביבה – החלטה של רשות לפי סעיף 3א לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988; החלטת ממונה לפי פרק ג' לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005; החלטת ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007; החלטות הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, למעט החלטות הממונה לפי סעיף 6(ה) לחוק האמור; אישור שנתן גורם ביטחוני בכיר לפי סעיף 21(ד)(1) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008; החלטת הממונה והחלטת המפקח לפי חלק י"ד לפקודת המכרות, למעט לפי פרק ד' לחלק האמור; החלטת המנהל לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011; החלטות המנהל או הממונה לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011; החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לפי סעיף 11ח לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984; החלטה של רשות לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012;
24.היטלי סחר – החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991; בפרט זה, "החלטה" – למעט התקנת תקנות.
25.פדויי שבי – החלטה של הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי, לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005.
26.הטבות וסיוע לנכים ולמשפחות חיילים שנספו במערכה –
א.   החלטה של רשות בעניני הטבות וסיוע הניתנים מכוח נוהלי אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון;
ב.    החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה: החלטה של רופא מוסמך ראשי לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954; תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959; תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959; תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת השכלה מקצועית או השכלה גבוהה), התשכ"ד-1964; תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987.
27.חתימה אלקטרונית – החלטה של הרשם לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
28.מאגרי מידע – החלטה של הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
29.משק הגז הטבעי – החלטה של רשות לפי סעיפים 18(ב), 21, 30(ג) ו-74 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002.
30.ספורט – החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור.
31.תאגידים ביטחוניים – החלטות לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2005.
32.עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים –
א.   החלטה של רשות לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
ב.    החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;
ג.     החלטה של הרשות המוסמכת לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;
ד.    החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה;
ה.   החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991;
ו.     החלטת הממונה לפי סעיף 52 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;
ז.     החלטת ממונה לפי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;
ח.   החלטת מנהל לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;
ט.   החלטת מנהל רשות המים לפי סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;
י.     החלטת הממונה לפי פרק ד' בחלק י"ד לפקודת המכרות.
33.בריאות – החלטת ועדה הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008.
34.קשר עסקי עם איראן – החלטת רשות לפי חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008.
35.רכישה לצורכי ציבור – החלטה של רשות לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.
36.חיילים בשירות קבע
א.   החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" – כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לשירות קבע), התש"ע-2010 (להלן – חוק שירות הקבע):
ב.    סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה: התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו; הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית; הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע; אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע; אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור; החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א-2010.
37.שוטרים וסוהרים –
א.   החלטה בעניין המנוי בסעיף 93א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי המפקח הכללי של המשטרה;
ב.    החלטה בעניין המנוי בסעיף 129 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי נציב בתי הסוהר.
38.החלטה של רשות לפי חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011, למעט החלטה לפי סעיפים 4(א)(1), 18(ג), 19 ו-27 עד 30 לחוק האמור.
39.אגודות שיתופיות – החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות השיתופיות.
40.הפחתת סכומי תמיכה – החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
(1)            חקלאות – החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005; החלטה של רשות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011; החלטה של רשות לפי חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011; החלטה של רשות לפי פקודת היערות.
(2)            בדיקת מינויים – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה: סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988.
41.החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 לחוק האמור ובין השאר החלטות הממשלה לפי אותו סעיף.
42.הגנה על הציבור מפני עברייני מין – החלטה של רשות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, למעט החלטת ראש ענף טיפול ושיקום בבתי הסוהר לפי סעיף 20ז(ה) לחוק האמור.
43.כבאות והצלה – החלטה של רשות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, למעט:
א.   החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק האמור;
ב.    החלטה בעניין מינוי נציב כבאות והצלה, הפסקת כהונתו של הנציב או השעייתו;
ג.     החלטת שר לפי סעיף 34 לחוק האמור;
ד.    החלטה בעניין צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 51 לחוק האמור.

סוף דבר
סיכומם של דברים, ניתן לתקוף כל החלטה שניתנה על ידי אחת מרשויות המדינה, התקיפה מתבצעת באמצעות עתירה מנהלית המוגשת בדרך כלל לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים באזור בו יושבת הרשות שקיבלה את ההחלטה.

למעט החלטות אשר עוטות אופי שלטוני רם דרג כדוגמת החלטות ממשלה או עתירה להתקנת תקנות או ביטולן של תקנות, אשר כל אלו ניתנות לתקיפה באמצעות עתירה לבית משפט העליון בשבתו כבג"ץ, הנקראת גם "עתירה לבג"ץ". לבחינת כל מקרה ומקרה לגופו ולהערכת סיכויי ההצלחה בהגשת העתירה יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום המשפט המנהלי.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי
 

[1] בש״א (נצ׳) 221/02 א. בטחון אזרחי נ׳ מדינת ישראל משרד הבריאות, פמ״מ תשס״ב 370.
[2] עת״מ (נצ׳) 1083/05 קרן כרפיס דוד בע״מ נ׳ החברה הצפונית לאיסוף אשפה (8.8.06).

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים