_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> תביעות קטנות >> מדריך - הגשת תביעה בתביעות קטנות
 
 


מדריך - ניהול תביעה בתביעות קטנות


מבוא

מוסד התביעות הקטנות נועד לסייע לאזרח ולצרכן הקטן, ולמעשה לכל אדם אשר חש כי נגרם לו אי-צדק, אלא שבשל הקשיים הכרוכים בפנייה לבתי המשפט האזרחיים הרגילים אינו יכול או אינו מעוניין להביא את עניינו דרך צינורות השיפוט המקובלים.

באמצעות סדרי דיון פשוטים, מהירים ובלתי פורמאליים, ללא ייצוג עורכי דין, דיני ראיות "מרוככים" ואגרות משפט נמוכות, מוסד התביעות הקטנות למעשה מעניק לציבור פורום נאות לפתרון סכסוכים אזרחיים המערבים סכומי כסף קטנים.

במאמר זה ניתן הדרכה והסבר כיצד יש להגיש את כתב התביעה ומנגד כיצד ניתן להתגונן בכתב הגנה, נתייחס למועדי הגשת כתבי הטענות, לסכומים אותם ניתן לתבוע ועוד..

 

המסגרת הנורמטיבית

מוסד התביעות הקטנות נועד לסייע לאזרח ולצרכן הקטן, ולמעשה לכל אדם אשר חש כי נגרם לו אי-צדק, אלא שבשל הקשיים הכרוכים בפנייה לבתי המשפט האזרחיים הרגילים אינו יכול או אינו מעוניין להביא את עניינו דרך צינורות השיפוט המקובלים. ד"ר ס' דויטש[1], מבהיר את הקשיים שמערימה מערכת השיפוט הרגילה בפני הצרכן הקטן:
"הקושי העיקרי של הצרכן שנפגע אינו באיתור זכותו המהותית כי אם במימושה של זכות זו במערכת המשפטית, כיוון שגם כאשר החוק מקנה סעדים לצרכן לא תמיד ניתן להפעילם הלכה למעשה... נקיטת הליכים משפטיים דורשת יוזמה, כרוכה בהוצאות ניכרות, גוזלת זמן רב ותוצאותיה אינן ברורות. לא פלא הוא שהצרכן מעדיף, במקרים רבים, לוותר על זכותו המשפטית ובלבד שלא לפנות לערכאות".
באמצעות סדרי דיון פשוטים, דיני ראיות "מרוככים" ואגרות משפט נמוכות, מוסד התביעות הקטנות מעניק לציבור פורום נאות לפתרון סכסוכים אזרחיים המערבים סכומי כסף קטנים. על מטרת המוסד יכולים אנו ללמוד גם מדברי ההסבר להצעת חוק שיפוט בתביעות קטנות[2], שם צוין כי:
"החוק המוצע בא לקבוע דרך שיפוט מיוחדת בתביעות אזרחיות קטנות. שיפוט זה יהא, אמנם, במסגרת בתי המשפט השלום הרגילים, אך הדיון בתביעות הקטנות יהיה ללא פורמליות, מהיר וזול"
ואכן, בחוק שיפוט בתביעות קטנות (להלן – החוק) סטה המחוקק מהנהוג בבתי¬משפט השלום, במטרה להבטיח את היעדים הנזכרים. כך, למשל, בסעיף 4 לחוק (כיום סעיף 62 לחוק בתי המשפט) הסמיך המחוקק את בתי המשפט לתביעות קטנות לסטות מדיני הראיות הרגילים וקבע כי הם אינם קשורים בסדרי הדין הנהוגים בבתי-משפט אחרים. בדברי ההסבר לסעיף, בהצעת החוק, הודגש כי מטרת ההוראה היא לפשט את הליכי הדיון כדי להגיע להכרעה מהירה.

ניתן לסכם ולומר כי מילות המפתח בכל הנוגע להליכי הדיון בתביעות קטנות הן מהירות, עלות נמוכה והיעדר פורמאליות. להשגת יעדים אלה היה המחוקק מוכן לסטות מכללי הדיון הרגילים, ולאורם עלינו לפרש את הוראת סעיף 64 לחוק בתי המשפט. על רקע זה יש לראות כל אחד ואחד מההסדרים הנוגעים לבתי המשפט לתביעות קטנות, כאילו הוא נועד להבטיח הליך פשוט, זול ומהיר, המהווה חלופה אטרקטיבית להליכי השיפוט הרגילים[3].

 

המסגרת הפרוצדוראלית

הוראות כלליות:

 • ניתן לתבוע בתביעות קטנות עד 5 פעמים בשנה.
 • ניתן לתבוע בתביעות קטנות עד סכום של 34,000 ₪ (נכון ליום 1.1.20).
 • רק אזרח פרטי יכול לתבוע בתביעות קטנות, אולם חברה אינה יכולה לתבוע בתביעות קטנות.
 • אין עורך דין יכול לייצג צד, וככלל צד הרוצה להיות מיוצג ע"י אדם אחר שאינו עורך דין צריך לקבל את רשות בימ"ש.
 • פסק הדין יינתן בתום הדיון בתביעה, אולם השופט רשאי לדחות את מתן פס"הד לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.


מדריך לתובע:

 • כתב תביעה - יוגש לפי טופס 1, להורדת הטופס לחץ כאן
 • מספר עותקים - כתבי הטענות יוגשו לבית המשפט במספר עותקים באופן שיספיק לבית המשפט ושאר בעלי הדין. לדוגמא: אם קיימים שני נתבעים בכתב התביעה, יש להצטייד ב-4 עותקים (לבימ"ש, לנתבע 1, לנתבע 2, ועותק לתובע חתום ע"י בימ"ש 'נתקבל').
 • מקום הגשת התביעה: על פי תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (להלן: התקנות)[4], התביעה תוגש לבית משפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן: מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; מקום יצירת ההתחייבות; המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;  מקום המסירה של הנכס; מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;  בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית.
 • תוקפו של הסכם שיפוט: ראוי לציין, כי אף כאשר הצדדים חתמו על הסכם שיפוט לפיו ניתן יהיה לתבוע אך ורק באזור מסוים, אין להסכם זה כל תוקף כלפי תביעות קטנות!! וכי עדיין עומדת לבעל דין האפשרות לתבוע בכל מקום לפי המקומות המנויים לעיל.
 • התייצב התובע והנתבע לא התייצב - יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו.
 • לא התייצב איש מבעלי הדין - ונמסרה הודעה כראוי על מועד הדיון תימחק התביעה.
 • כתב תשובה - התובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, מטרתו של כתב התשובה להגיב על הטענות שבכתב ההגנה, משכך יכול הוא לכלול עובדות חדשות שלא נטענו בכתב התביעה ושאינן סותרות את כתב התביעה, אך אינו יכול לכלול נימוקים חדשים שלא הועלו בכתב התביעה. 
 • אגרות: יש לשלם אגרה ע"ס 1% משווי התביעה (ושיעורה המינימאלי לא יפחת מ- 50 ₪), ניתן לבקש מבימ"ש בכתב התביעה לחייב את הנתבע גם בסכום זה.
 • טיפ: במידה והנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ניתן להגיש בקשה לבימ"ש שכותרתה: "בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה", בה לבקש כי בימ"ש ייתן פסק דין כמבוקש בתביעה וזאת בטרם התקיים דיון. אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.


מדריך לנתבע:

 • כתב הגנה - יוגש לפי טופס 3, להורדת הטופס לחץ כאן.
 • על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה - אם הגיש כתב הגנה כאמור.
 • תביעה שכנגד - הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 (ראה לעיל). משהוגשה תביעה שכנגד על התובע להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.
 • נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שזכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי.
 • התייצב הנתבע והתובע לא התייצב - תידחה התביעה.
 • תגובה לכתב תשובה - אין הנתבע רשאי להגיש תגובה לכתב התשובה של התובע.
 • טיפ: במידה והנתבע רואה כי אינו יספיק להגיש את כתב ההגנה במועד האמור, ניתן להגיש בקשה לבימ"ש שכותרתה: "בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה", בה לבקש כי בימ"ש יאריך את המועד תוך פירוט ונימוק הסיבות שבעטיין לא מתאפשר לו להגיש את כתב ההגנה במועד.


ערעורים:

 • ערעור על פסק דין או החלטה שניתנה בפני צד אחד: כאשר צד אחד לא התייצב לדיון וניתן כנגדו החלטה או פסק דין, עומדת לו הזכות להגיש בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה או פסק הדין.
 • ערעור על החלטה שניתנה לפני פסק דין בפני שני הצדדים: ככלל על החלטות אחרות שאינן פסקי דין שניתנו בפני שני צדדים נפסק זה מכבר בבית משפט העליון כי, "החלטה אחרת" אינה ניתנת לערעור, אף לא ברשות בלבד, אלא כחלק מבקשת הערעור על פסק הדין גופו[5].
 • ערעור על פסק הדין שניתן בפני שני הצדדים: ניתן להגיש "בקשה לרשות ערעור" על פסק דינו של בית המשפט בפני בימ"ש המחוזי, תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין. ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

סיכום

מוסד התביעות הקטנות לא נוצר מתוך מטרה לפתח שיטת דיון יעילה ומהירה כשהיא לעצמה, כי אם מתוך הרצון לסייע לאזרחים ולצרכנים הקטנים להביא את עניינם לפני ערכאה שיפוטית ללא עלויות יקרות (אגרות ושכ"ט עו"ד).

יחד עם זאת ראוי לציין, כי כדי לקבל הערכה בדבר סיכויי התביעה וכן עזרה בהכנת אסטרטגיה של טענות התביעה וכן מנגד טענות ההגנה, אם במסגרת כתבי הטענות ואם במסגרת הדיון בבימ"ש, ראוי  להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום, ובעל ידע נרחב בתביעות מסוג זה.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי
 


[1] ד"ר ס' דויטש, במאמרו "בית המשפט לתביעות קטנות כמגן הצרכן" עיוני משפט ח (תשמ"א-מ"ב) 345-347
[2] להצעת חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ה-1975, שם צוין, בעמ' 208,
[3] רע"א 292/93 אריה סרבוז נ' ע. אופק בע"מ , מח (3) 177 (1994).
[4] לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976
[5] רע"א 292/93 אריה סרבוז נ' ע. אופק בע"מ , מח (3) 177 (1994).

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בתשובות אלו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים