_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> אזרחות ואשרות בישראל >> משרד הפנים - כללי >> השגה על החלטות משרד הפנים - ועדת השגה
 
השגה על החלטות משרד הפנים - ועדת השגה

מבוא

בהתאם להחלטת שר הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, מונתה ועדה במשרד הפנים 'ועדת השגה לזרים', בה דן יחיד, אשר מוסמך על ידי שר הפנים להחליט בהשגות על החלטות של לשכות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

ועדת ההשגה הוקמה, בין היתר על מנת לשמש כמסננת לעתירות מנהליות. זאת, כדי למנוע הגעה בלתי נחוצה של עניינים שניתן לבררם או לפוטרם במסגרת ועדת ההשגה, ולהקל מהעומס המוטל על בתי המשפט לעניינים מנהליים בעניינים שבהם הוסכמו ועדות ההשגה לדון.

הפניה לוועדת ההשגה לזרים בהשגה על החלטת נושא משרה ברשות האוכלוסין וההגירה מהווה שלב הכרחי של מיצוי ההליכים המינהלים קודם להגשת עתירה בפני בית המשפט המוסמך. במאמר זה נפרט את סמכויותיה של הועדה ודרכי ניהולה.


יחד עם זאת יצוין, כי החל מיום 1.5.14, לא ניתן יהיה להגיש השגות חדשות לוועדת ההשגה לזרים בירושלים ובתל אביב, והחל מיום 1.6.14, "בית הדין לעררים" יהווה גורם חלופי ל'ועדת השגה לזרים', יושבי הראש של ועדות ההשגה ימשיכו לתת החלטות בהשגות תלויות ועומדות עד ליום 1 ביוני 2014, מועד סגירת ועדות ההשגה.

 

המסגרת הנורמטיבית

יושב ראש ועדת ההשגה לזרים
יושב ראש ועדת ההשגה לזרים יכהן שופט בדימוס, או מי שכשיר להיות שופט, אשר ימונה על ידי שר הפנים, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

סמכות יושב ראש ועדת ההשגה
יושב ראש ועדת ההשגה יוסמך על ידי שר הפנים לדון ולהחליט בהשגות על החלטת רשות, למעט החלטות שר הפנים, בבקשות למתן אשרה ורישיון ישיבה לפי חוק הכניסה לישראל, לפי הנהלים הבאים:
·         נוהל מתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי.
·         נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים, לרבות בני אותו מין.
·         נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/ת זוג של זכאי שבות.
·         נוהל הטיפול במתן מעמד לנין של זכאי שבות.
·         נוהל הטיפול במתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי.
·         נוהל מתן מעמד להורים לחייל/ים.
·         נוהל עדכון מקום עבודה לעובדים זרים (לרבות ענף הבנין).
·         נוהל רישום ומתן מעמד לילד שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע בישראל.
·         נוהל טיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע.
·         נוהל פקיעת רשיון לישיבת קבע.
·         נוהל הפסקת הליך מדורג.
·         נוהל הפסקת הליך מדורג עקב אלימות.
·         נוהל טיפול במתן אשרות ורשיונות ישיבה מסוג ב/2 (ביקור) המוגשות בלשכות רשות האוכלוסין.
·         נוהל טיפול בהארכות של רשיון ביקור מסוג ב/2
·         נוהל ועדה בינ-משרדית לקביעה ולמתן מעמד בישראל.

יושב ראש ועדת ההשגה רשאי לאשר את ההחלטה עליה משיגים, לשנותה, לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה, במסגרת הסמכויות הנתונות לרשות המחליטה, או להחזיר את הענין עם הוראות לרשות שהחליטה.

החלטת יושב ראש ועדת ההשגה לקבל את ההשגה תהא סופית בתום שבעה ימים מיום שנתן אותה.

יושב ראש ועדת ההשגה רשאי להורות על עיכוב ביצוע של פעולות אכיפה לגבי מי שהשיג בפניו, וזאת כל עוד הוא דן בעניינו של המשיג, או שהחלטתו טרם נכנסה לתוקף.
יושב ראש ועדת ההשגה רשאי להחליט גם בהשגה של מי שבקשתו ללשכת רשות האוכלוסין לא נענתה בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין.

נושאים נוספים יועברו לטיפול ועדת ההשגה על ידי שר הפנים בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

תגובת הרשות והועדה
לפי הנוהל המכונן של ועדת ההשגה לזרים, אשר לפיו פועלת הוועדה, על משרד הפנים ליתן תגובה לבקשות המובאות בפני הועדה בתוך 30 יום, ועל הועדה להכריע בבקשות אלה בתוך 60 יום נוספים, דהיינו, בתוך 90 יום אמורה להיות החלטה.

תגובת הרשות להשגה תינתן בכתב ותועבר ליושב ראש ועדת ההשגה בתוך 30 ימים מיום מועד קבלתה ברשות. העתק תגובת הרשות יועבר למשיג.

החלטת יושב ראש ועדת ההשגה תהיה מנומקת, תינתן בכתב, במועד סמוך, ככל האפשר, למועד קבלת תגובת הרשות או תגובתו האחרונה של המשיג, לפי הענין, ולא יאוחר משישים ימים מאותו המועד.

 

סיכום

העולה מן האמור, כי ניתן להגיש השגה על החלטות משרד הפנים, והשגה זו מהווה למעשה מיצוי הליכים בטרם תוגש עתירה מנהלית, יחד עם זאת, החלטותיה של הועדה נתונים לביקורתו של בית-המשפט כשיקול-דעתה של כל רשות אחרת.

עוד עולה, כי מעת הגשת ההשגה, בתוך 90 יום 'אמורה' להיות החלטה סופית של ועדת ההשגה, אולם בפועל בלא מעט מקרים בשל עומס על משרד הפנים ההחלטות נדחות אף מעבר לגבול ה-90 יום. כדי לזרז בכל זאת החלטות ו/או לפעול להשגת החלטה בהקדם ראוי להיוועץ עם עורך דין המומחה בתחום, אשר יפעל בהתאם למקרה הקונקרטי שבפניו.


יחד עם זאת יצוין כפי שצוין בתחילה, כי החל מיום 1.5.14, לא ניתן יהיה להגיש השגות חדשות לוועדת ההשגה לזרים בירושלים ובתל אביב, והחל מיום 1.6.14, "בית הדין לעררים" יהווה גורם חלופי ל'ועדת השגה לזרים', יושבי הראש של ועדות ההשגה ימשיכו לתת החלטות בהשגות תלויות ועומדות עד ליום 1 ביוני 2014, מועד סגירת ועדות ההשגה.

יודגש, כי בחלק לא מבוטל של המקרים מתעוררות בעיות סבוכות אשר ללא ליווי משפטי מתאים יכולות להוביל לתוצאות הרות אסון כדוגמת החלטה לגירוש בן הזוג מה שיוביל לפירוד כפוי בין בני הזוג, לכן החכם עיניו בראשו יקדים תרופה למכה בהתייעצות עם עורך דין בעל ניסיון בתחום של הסדרת מעמד לבן זוג זר.

 
נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים