_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> כללי >> החובה למסור מידע רפואי לילד שהוריו חיים בנפרד

 
החובה למסור מידע רפואי לילד שהוריו חיים בנפרד

מבוא
בהתאם לסעיף 18 (א) לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, זכות זו קיימת אף בקבלת מידע רפואי לשני ההורים לילד שהוריו חיים בנפרד, כפי שקבע סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית. במאמר זה נביא את השתלשלות החוק עד למתכונתו הנוכחית.

המסגרת הנורמטיבית
ראשית, בהתאם לסעיף 18 (א) לחוק זכויות החולה[1], מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, וכלשון החוק:
18.  (א)  מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחסת אליו.
זכות זו קיימת אף בקבלת מידע רפואי לילד שהוריו חיים בנפרד, כפי שקבע סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית[2].
ביום 17.3.10 פורסם תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 14), התש"ע-2010, ס"ח 2234. במסגרת התיקון, הוסף סעיף 18(ב) הקובע, כדלקמן:
18. (ב) גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת".
בסעיף 2 לתיקון מס' 14 הוספה התוספת, ובו נכללה קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994 ועל כן היא מהווה "גוף המנוי בתוספת" (סעיף 5(3) לתוספת).

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, כי התיקון נועד לאפשר להורי קטינים החיים בנפרד, לקבל עותק מהמידע על הקטין מגופים ציבוריים מסוימים, המנויים בתוספת. זאת משום שככלל מידע הנוגע לקטין נשלח אל כתובתו של ההורה שהקטין מתגורר עימו.

על פי דברי ההסבר, "התיקון המוצע יסייע להורים שילדיהם הקטינים אינם מתגוררים עמם לקבל מידע על ילדיהם, ובכך יכול שיהיה בו כדי להפיג מתחים בין הורי ילדים קטינים החיים בנפרד ולתרום לרווחתם של קטינים אלו"[3].
ביום 23.1.12 פורסם תיקון עקיף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 16, ס"ח 2333), במסגרתו תוקנה הוראת סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית, כדלקמן:
18 (ב)(1)גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005 (בסעיף זה – חוק עדכון כתובת), ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת;
(2)גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש.
(ג)עם קבלת הודעה בכתב כמאור בסעיף קטן (ב)(2) או קבלת בקשהל רישום כתובת נוספת, כאמור בסעיף 2א לחוק עדכון כתובת (בסעיף זה –בקשה) ישלח גוף המנוי בתוספת או פקיד הרישום כהגדרתו בחוק האמור, לפי העניין, הודעה על הבקשה למען הרשום של הקטין.
(ד) לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין קטין על ידי קוף המנוי בתוספת... אם הורה או גורם אחר המציא להם החלטה של בית משפט לשפיה נשללה או הוגבלה לענין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את הבקשה, או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה".
עיון בדברי ההסבר להצעת החוק מלמד, כי הצעת החוק נועדה ליצור נדבך נוסף, שיסייע להורים המתגוררים בנפרד לקבל מידע בעניין ילדיהם. בהתאם לכך, הוצע לאפשר להורה לפנות לפקיד הרישום במשרד הפנים, ולבקש כי ירשום ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין את מענו הרשום או כתובתו למשלוח דואר, הרשומה במרשם האוכלוסין. כך, יוכל ההורה לקבל מהגופים המנויים בתוספת לחוק עדכון כתובת, דואר בעניין ילדו הקטין, מבלי שיהיה עליו לפנות אליהם ישירות.

גופים מסוימים, ביניהם קופות החולים, אשר אינם מנויים בחוק עדכון כתובת, אינם מחויבים למסור מידע בנפרד באופן "אוטומטי". עליהם יחול ההסדר הקיים, כפי שנקבע במסגרת תיקון מס' 14. על ההורה לפנות אל אותם הגופים ישירות בכתב ולבקש את מסירת המידע- בהתאם לאמור בסעיף 18(ב)(2) לחוק הכשרות.

כלומר, בניגוד לגופים כמו המל"ל, המופיעים הן בתוספת לחוק הכשרות המשפטית והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, קופות החולים אינן מחויבות לשלוח באופן "אוטומטי" את המידע אודות הקטינים להורה הלא משמורן, אשר עידכן את כתובתו ככתובת נוספת של הקטין, וההורה מחויב לפנות אל קופות החולים בכתב בבקשה לקבלת המידע.

כאשר המטופל הוא קטין, וההורה מעוניין לקבל או להעתיק חומר מהרשומה הרפואית של ילדו, ניתן לפנות בבקשה למחלקת הרשומות הרפואיות של המוסד הרפואי, בהליך של קבלת מידע מהרשומה הרפואית, במקרה זה על ההורה המבקש לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית ועל המוסד הרפואי החובה למסור לו את המידע הרפואי בגין ילדו ובכלל זאת עותק מהדוחות הרפואיים.

סיכום
על פי סעיף 18 (ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חובה על כל מוסד רפואי מטפל ובכללו בית חולים לתת מידע לכל אחד מההורים על פי פנייתו.

כמו כן, מוסד רפואי המחוייב על פי דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, וקיבל מהורה של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורה האחר של הקטין, צריך למסור את המידע גם לאותו הורה. לקבלת מידע נוסף וייעוץ משפטי ראוי להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום.
 
נכתב ע"י מיכאל חוואי, עו"ד
 

[1] לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק זכויות החולה")
[2] חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962  (להלן: "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות")
[3] הצעות חוק הכנסת-300, ג' בשבט התש"ע, 18 בינואר 2010

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים