_____________

 

_____________

 
ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית 600 ש"ח
לרכישה לחץ כאן
_____________
 
 
מאמרים / סוגיות בודדות מתוך ספר "סוגיות במשפט האזרחי" במהדורה דיגיטלית - 80 ש"ח למאמר
לרכישה לחץ
כאן

 
_____________
 

  

מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, דרך בגין 132, תל-אביב
Azrieli Center, Triangle Tower, 28th floor, Derech Begin 132, Tel Aviv

_______________________________

טל: 03-6963502 Tel: במקרים דחופים: 054-2237766    פקס: 03-6966151 Fax:
אימייל: E-mail:  viph120@gmail.com 

                                   
            
דף הבית >> פלילי >> עבירות מס >> סכום קנסות בגין עבירות מס
 


עבירות מנהליות מסוג עבירות מס – סכומן ושיעורן

מבוא
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים)[1], נקבע כי קיימים עבירות מס אשר ייחשבו כעבירה מנהלית גרידא, שהמשמעות היא שאין העמדה לדין, ובמקום זאת ניתן קנס מנהלי כהמרה להליך הפלילי.
עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטבלאות, היא עבירה מינהלית. לעבירה מינהלית יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטבלאות. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת, יהיה כפל הקנס האמור. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת נוספת, יהיה פי שלושה של הקנס האמור.
חשוב לציין, כי לא כל עבירת מס ניתן להגדירה כעבירה מנהלית, אלא אך ורק עבירות המנויות בתקנות העבירות המנהליות, להלן רשימת העבירות והקנס בגינן:


חלק א' – מיסים ישירים

סימן א': פקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה)

לעניין סעיף הסעיף בפקודה סכום הקנס או שיעורו
סעיף 215 לפקודה סעיף 134 אדם שבשנת מס פלונית פתח עסק או החל לעסוק במשלח-יד, או החל לנהל את עסקו או משלח-ידו במקום נוסף או במקום אחר, או ששינה את סוג עסקו או משלח-ידו, יודיע על כך בכתב לפקיד השומה שבתחום סמכותו נמצא העסק או מתנהל משלח-היד, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי כאמור. 2,125 ₪
סעיף 175(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך כלל או לגבי סוגי נישומים, מקדמות חדשיות שיהיו בשיעור ממחזור העסקאות של הנישום בתקופה שבה משתלמות המקדמות; שיעור המקדמות ייקבע על פי היחס שבין סכום מחזור העסקאות של הנישום בשנת המס הקובעת לבין המס שחוייב בו לאותה שנה על אותו מחזור; 2,125 ₪
סעיף 190א מי שקיזז ממקדמותיו ניכוי במקור שלא היה לו לגביו אישור בכתב או שנוכה שלא בתקופה המותרת על פי סעיף 177, יוטל עליו קנס בסכום של פי שלושה מסכום הניכוי שקוזז שלא כדין. בגובה הניכוי שקוזז לא כדין
סעיף 216 לפקודה (1) לא קיים דרישה הכלולה בהודעה שניתנה לו לפי פקודה זו; (2) לא התייצב, כפי שנדרש לכך בהודעה לפי פקודה זו, או שהתייצב אך לא השיב לשאלה שנשאל כדין; (3) סירב לקבל הודעה שנשלחה לו לפי פקודה זו; 980 ₪
פסקה (4) אדם אשר בלי סיבה מספקת, לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי סעיף 132 לפקודה או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 133 לפקודה, והפיגור בהגשת הדו"ח הוא –
 
(א)          עד ששה חדשים 2,125 ₪
(ב) עולה על ששה חדשים אך אינו עולה על שנים עשר חדשים 4,250 ₪
(ג)            עולה על שנים עשר חדשים 8,500 ₪
פסקה (5) לא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל שניתנו על פי סעיף 130(א); 8,500 ₪
פסקה (7) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, שובר קבלה, חשבונית, ספר פדיון יומי או תעוד אחר על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרושמו על פי אותן הוראות. לא נרשם התקבול בידי עובדו של הנישום, או בידי שלוחו של הנישום שאיננו עובדו, יאשם בעבירה העובד או השלוח ויאשם בה גם הנישום אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה; 4,390 ₪
סעיף 218 לפקודה מי שלא ניכה מס שהיה עליו לנכות על-פי סעיפים 161, 164 או 170, וכן מי שקיבל הכנסת עבודה או הכנסה לפי סעיף 2(5) בידעו שלא נוכה ממנה מס לפי אותם סעיפים, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני העונשים כאחד 10% מסכום המס שלא נוכה בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לניכוי ועד ליום הניכוי, ואם המס לא נוכה - עד למועד הטלת הקנס.
סעיף 219 לפקודה נוכה מס על פי סעיפים 161, 164 או 170, ובלי הצדק סביר לא שולם לפקיד השומה כאמור בסעיפים 161, 166 או 171, דינו של החייב לנכות - מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין ופי שניים מסך כל הניכויים האמורים או שני הענשים כאחד; הטוען כי היה לו הצדק סביר - עליו הראיה 10% מסכום המס שלא שולם בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום ועד ליום התשלום, ואם המס לא שולם - עד למועד הטלת הקנס.
 
 
סימן ב': חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק)


לעניין סעיף הסעיף בחוק סכום הקנס או שיעורו
סעיף 98(א) לחוק (1) מי שחייב במס שבח או במס רכישה(להלן בסימן זה - מס) ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 73 לחוק 5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה עד יום מסירתה, ואם לא נמסרה הצהרה - עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.
  (2)           מי שפטור מתשלום מס ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 73 לחוק 2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום המכירה עד יום מסירת ההצהרה, ואם לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.
 
 
           
סימן ג': חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק)

לעניין סעיף הסעיף בחוק סכום הקנס או שיעורו
סעיף 57(א) לחוק (1)           מי שחייב במס ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה כאמור בסעיף 17 לחוק 5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה עד יום מסירתה, ואם לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.
 
  (2)           מי שפטור מתשלום מס ובלא סיבה מספקת, לא מסר במועד הצהרה לפי סעיף 17 לחוק 2 פרומיל משווי הזכות שנמכרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום המכירה עד יום מסירת ההצהרה, ואם לא נמסרה – עד יום הטלת הקנס, לפי המוקדם.
 
 
חלק ב' – מיסים עקיפים
 
סימן א': חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק)
לעניין סעיף הסעיף בחוק סכום הקנס או שיעורו
סעיף 117(א) לחוק (1) סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן; (2) סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן; 300 
  (4) לא עשה את המוטל עליו לענין רישומו; 500 
  (6) לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל (א)          עוסק זעיר 150 
 
  (ב)           עוסק מורשה 300 
  פסקה (7) לא ניהל פנקסי חשבונות או רשומות אחרות שהיה עליו לנהל, או נקבע בקביעה סופית על פי סעיפים 74, 95 או 113 שניהלם בסטיה מהותית מן ההוראות; לענין זה, "קביעה סופית" - קביעה על פי הסעיפים האמורים שלא הוגש עליה ערעור או ערר או שהערעור או הערר שהוגשו – נדחו. 2,000 
  פסקה (12) מי שרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66 לחוק, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, לא יותר מפעם אחת בשנת מס פלונית 2,000 
סעיף 118 לחוק לענין סעיף 88 (א)                חייב במס ישלם את המס המגיע לתקופת הדו"ח, בין על פי הדו"ח התקופתי ובין על פי הדו"ח הארעי, עם הגשתם.
(ב) היה סכום המס ששולם על פי דו"ח ארעי גבוה מסכום המס המתחייב מהדו"ח התקופתי שהוגש לאחר מכן, יוחזר העודף תוך 30 ימים מיום הגשת הדו"ח התקופתי; ואולם אם הורה המנהל על בדיקת פנקסיו של חייב במס או הוחל בחקירה נגד החייב במס או הוגש נגדו כתב אישום - יחולו על העודף הוראות סעיף 39, לפי הענין, כאילו עודף המס היה עודף מס תשומות
300 
  לענין תקנה 8(א) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976 200 
 
 
סימן ב': פקודת המכס (להלן בסימן זה - הפקודה ותקנות המכס)

לעניין סעיף הסעיף בחוק סכום הקנס או שיעורו
סעיף 22   25 
תקנה 42 (1) אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס.    100% מסכום מסי היבוא אך לא פחות מ-300 
 
(2) עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס 200% מסכום מסי היבוא אך לא פחות מ-500 
 
בטבלה זו:
"מס יבוא" - מס ערך מוסף, מס קניה ומכס החלים על יבואם של טובין;
"עובד" - איש צוות בכלי שיט או בכלי טיס, או מי שמקום עבודתו הוא בתחום נמל או במסוף מעבר;
"פרט 7" - פרט 7 בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;
"תייר" - כמשמעותו בפרט 7;
"תקנות המכס" - תקנות המכס, תשכ"ו-1965.
           
סימן ג': חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952 (להלן בסימן זה – החוק)

לעניין סעיף הסעיף בחוק סכום הקנס או שיעורו
סעיף 22 לחוק   25 
תקנה 42 (1) אדם, למעט תייר או עובד, הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס.          100% מסכום מסי היבוא אך לא פחות מ-300 
 
(2) עובד הנושא עמו במטען הלוואי שלו טובין שאינם פטורים ממכס לפי פרט 7 ולא נהג לפי הוראות הפרק התשיעי לתקנות המכס 200% מסכום מסי היבוא אך לא פחות מ-500 
סעיף 22(א)(6) לחוק (1)           סעיף 5א לחוק והאיחור מהמועד להגשת הדוח לפי סעיף קטן (ג) או (ד) הוא עד 3 חודשים 300 
מעל 3 חודשים 700 
סעיף 10(א)(3) וסעיף 10(ג) בהתייחס לסעיף 10(א)(3)   300 
 
 
                       נכתב ע"י - עו"ד מיכאל חוואי
 


[1] תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), תשמ"ז-1987

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בתשובות אלו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים